สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมในวันนี้ 8
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ี้ 43
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 619
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1,503
ผู้เข้าชมปีนี้ 619
ผู้เข้าชมปีนี้ที่แล้ว 16,904
ลิงค์หน่วยงาน
 

ประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้น

ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔  ฟุต   ดำน้ำขั้นพื้นฐาน

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ

และฝึกหลักสูตรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมือเปล่า

ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

ประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้น

ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔  ฟุต   ดำน้ำขั้นพื้นฐาน

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ 

และ

อบรมการยิงปืนพกสั้นเบื้องต้นขนาด ๙ มิลลิเมตร  

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ

ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑

รายงานตัวก่อนเวลา o๘.oo นาฬิกา ณ พลับพลา

กองพันทหารราบที่๒ กรมทหารราบที่ ๒๑

 

ลำดับ

ชื่อ นามสกุล

กระโดดหอ

ยิงปืน

ดำน้ำ

1

 นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง

ฝึก

 

 

2

 นายสวัสดิ์  แน่นอุดร

ฝึก

 

 

3

 นายสำฤทธิ์    เย็นสุข

ฝึก

 

 

4

 นายพรเทพ เทพทอง

ฝึก

 

 

5

 นายวรัตถ์    พานจันทร์

ฝึก

 

 

6

 นายจรูญศักดิ์   โพธิ์พันธิ์

ฝึก

 

 

7

 นายชูชาติ   หอมกระแจะ

ฝึก

 

 

8

 นายแดง  ชูกอง

ฝึก

 

 

10

 นายบรรจง   สุวรรณรัตน์

ฝึก

 

 

11

 นายละมูล    เพชรสัมฤทธิ์

ฝึก

 

 

12

 นายวิรัตน์  เพ็ชรโต

ฝึก

 

 

13

 นายหลวง  จุนสันเที้ยะ

ฝึก

 

 

14

 นายสมพงค์  กองทุนทด

ฝึก

 

 

15

 นายชั้น   เหียมสันเที้ยะ

ฝึก

 

 

16

 นายชอบ เหียมสันเที้ยะ

ฝึก

 

 

17

 นายสำราญ   ศรีสวัสดิ์

ฝึก

 

 

18

 นายแสวง  เปี่ยมเสถียร

ฝึก

 

 

19

 นางสาวธัญพร   หินตะ

ฝึก

 

 

20

 นายบัวไล  สมบัติกำไร

ฝึก

 

 

21

 นายแสวง  เหง่าวังจาน

ฝึก

 

 

22

 นายสมชาย  กองขุนทด

ฝึก

 

 

23

 นายเสกสรร  เกิดศรี

ฝึก

 

 

24

 นางสาววันเพ็ญ  เนาโคกกรวด

ฝึก

 

 

25

 นางอรุณ   คำนวนดี

ฝึก

 

 

26

 นายประมวล   พังเกิด

ฝึก

 

 

27

 นายกำพล  โพธิ์พันธ์

ฝึก

 

 

28

 นายทรัพย์   งามเลิศ

ฝึก

 

 

29

 นายอภิลักษ์  แก้วเขียว

ฝึก

 

 

30

 นายสุวรรณ   สร้อยสด

ฝึก

 

 

31

 นายชง เสือสุข

ฝึก

 

 

32

 นายบรรจง ปานเปรม

ฝึก

 

 

33

 นายทองเคลือ   ปานแปรม

ฝึก

 

 

34

 นายสุบิน    สอนอินทร์

ฝึก

 

 

35

 นายเพชร  อินธิศร

ฝึก

 

 

36

 นางสำเนา   ด่วนชะเอม

ฝึก

 

 

37

 นายสินไชย   โพตะคาม

ฝึก

 

 

38

 นายธวัชชัย  สำรวยใจ

ฝึก

 

 

39

 นายสมร   ลาศรีทัศน์

ฝึก

 

 

40

 นายชัยชะนะ  แกมขุนทด

ฝึก

 

 

41

 นายเองพงษ์  วันสูงเนิน

ฝึก

 

 

42

 นายนิพัทธิ์  อินทร์สุข

ฝึก

 

 

43

 นางอ้อยใจ   ลอยเมฆ

ฝึก

 

 

44

 นางอุษา   ใจอาสา

ฝึก

 

 

45

 นายวิชิต    ซาเฮ้า

ฝึก

 

 

46

 นายจุมพล   ทองเจือ

ฝึก

 

 

47

 นายสัน แก่นยิ่ง

ฝึก

 

 

48

 นายบัญญัติ  พานจันทร์

ฝึก

 

 

49

 ว่าที่ร้อยโทปริญญา  กางรัมย์

ฝึก

 

 

50

 นายปัณณทัต  บุญเทียม

ฝึก

ฝึก

 

51

 นายสมบัติ  พรมพันห่าว

ฝึก

ฝึก

 

52

 นายอาวุธ วารี

ฝึก

 

 

53

 นางสาวปริศนา   อนุกูลญาติ

 ฝึก

 

 

54

 นายกฤษดากร  สังข์ทอง

ฝึก

 

 

55

 นายธีระพงศ์   คุ้มราษี

ฝึก

 

 

56

 นายภณณิทัศน์   โสภณธาดา

ฝึก

 

 

57

 เด็กชายประพัฒน์ศักดิ์ ดรุณวรรณ

ฝึก

 

 

58

 เด็กชายสิทธิพล   พิณราช

ฝึก

 

 

59

 เด็กชายปภาวิน  อินสว่าง

ฝึก

 

 

60

 เด็กชายชนาธิป   คำมูล

ฝึก

 

 

61

 เด็กชายกัณฑศิษฏ์   ทิพย์สภาพกุล

ฝึก

 

 

62

 เด็กชายนิติพัฒน์  ดอนกิตติ์พงษ์

ฝึก

 

 

63

 นายภัทรพี  จันทร์แจ่ม

ฝึก

 

 

64

  นายนคร  กระต่ายจันทร์

ฝึก

 

 

65

 นางสาวศรุตา ปิยะพานิช

ฝึก

 

 

66

 นางสาวนรพร  ชัด

ฝึก

 

 

67

 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ตมะวิโมกษ์

ฝึก

 

 

68

 เด็กหญิงอังคณา  เลาว้าง

ฝึก

 

 

69

  เด็กชายสุรจักร   มีจรูญสม

ฝึก

 

 

70

  เด็กชายก้องภพ  ตู้ทอง

ฝึก

 

 

71

 เด็กชายพิริยะ   ทองจิตติ

ฝึก

 

 

72

  เด็กชายอำนาจ   ใหม่จันทรดี

ฝึก

 

 

สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

 

ประกาศ  รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุตกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์  และ อบรม

การยิงปืนพกสั้นขนาด ๙ มิลลิเมตร  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษา

พระองค์   รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖o

ปีกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต สก๒๑

กรมทหารราบที่ ๒๑ กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

หลักสูตรการยิงปืนพกเบื้องต้น กรมทหารราบที่ ๒๑ กองพันทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์

ประกาศ ฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 

ในวันเสาร์ที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา 

หน้าสถานีกระโดดหอสูงรบพิเศษ

 

 

 

 

กำหนดการและการฝึก 

    เวลา

 รายละเอียด

 ๘.๐๐ น.     

  ลงทะเบียน/รายงานตัว ณ  บริเวณหน่วยรบพิเศษ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สถานีหอโดดสูง ๓๔ ฟุต

 ๙.ooน.        

  ฝึกอบรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

 ๑๒.oo น.    

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ๑๔.ooน.      

  มอบประกาศนียบัตร

  ๑๔.๓o น.    กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการ วันเวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต( ปีก มทบ14) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

ประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้น

ในวันพุธที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖o

กระโดดหอความสูง ๓๔ ฟุต  , ฝึกดำน้ำขั้นพื้นฐาน

และ ยิงปืนพกสั้นขนาด ๙ มิลลิเมตร

ณ ค่ายนวมินทราชินี  กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ

ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายงานตัวหน้าหอกระโดด กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ

 

 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึก

 

    เวลา

 รายละเอียด

  ๗.๓๐ น.     

  ลงทะเบียน/รายงานตัว ณ พลับพลา กรมทหารราบที่ 21

  กองพันทหารราบที่ 2

 ๙.ooน.        

  ฝึกอบรมตามสถานี  ดำน้ำ กระโดดหอทดสอบกำลังใจ   ยิงปืน 

 ๑๒.oo น.    

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ๑๓.oo น.     

  ฝึกอบรมตามสถานี  ดำน้ำ กระโดดหอทดสอบกำลังใจ  ยิงปืน

 ๑๖.๓oน.      

  มอบประกาศนียบัตร

  ๑๗.๓o น.

   กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการและการฝึก วันเวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สนใจติดต่อที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

************************************************************************

 

ประกาศ ท่านใดสนใจปีกกิตติมศักดิ์ดังปรากฎในรูป

 

             

 

รายชื่อผู้สมัครรับปีกกิตติมศักดิ์  รักษาดินแดน

 

    

 

แจ้งประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้นทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

และกิจกรรม วอล์คแรลลี่ (Walk Rally)

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ต.พรหมมณี อ.เมือง  จ.นครนายก

วันอังคาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.00 นาฬิกา

 

 

 

 

แจ้ง ท่านใดสนใจปีกกระโดดหอสูง 34 ฟุต หรือ ปีกกิตติมศักดิ์ ตามลำดับที่แจ้งข้างล่าง 

โปรดติดต่อ 

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  โทร 081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑จังหวัดชลบุรี

 

 

ลำดับที่ 1

 

 

ลำดับที่ 2

 

 

 

 

***   เนื่องจากปีกกิตติมศักดิ์ เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังปรากฎตามรูป    

**

 

 

ประกาศฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

ณ ค่ายนิมมาณกลยุทธ ร12 พัน2 รอ บ้านแชร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 07.30 น.

สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

 

 

 

 

 

 

 

แจ้ง บุคคลใดสนใจจะกระโดดหอปีกพระเจ้าตากสินหรือ ปีกกระโดดหอ ศฝ.นศท.มทบ14 

 

สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ในวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 กลุ่มสตรีศรีสยามและชมรมทหารกองหนุนบูรพา ๑ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำนวน 2 องค์ ตะกรุดจากหลวงพ่อใจ อัมพวา และสิ่งของใช้จำพวก เสื้อยืด ถุงเท้า สเปร์ยสมุนไพรสำหรับฉีดใบหน้าให้เย็นชุ่มชื่น ให้แก่ทหารหาญ ตชด. อส.รักษาดินแดน ในเขตอำเภอแว้ง ฐานทพ.1106 และในเขตอำเภอสุคิริน ฐานทพ.1113 จ.นราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แกทุกนายเพื่อปกป้องบ้านเมืองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ แล้วต่อมาจากนั้นก็ไปแรกความคิดเห็นกับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ต.ละจุด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

 

          ผู้ใดสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

  กระโดหอสูง 34 ฟุต , หลักสูตรยิงปืนพกสั้น .38 , 11 มม. 

                      และกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ

 ติดต่อสอบถาม 081-8249551 ว่าที่ พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา ๑ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ลำดับที่ 1. 

 

                                  

 

                                     ***********************************

 

ลำดับที่ 2.

                                  

กิจกรรมการท่องเที่ยว 1. เลื่อนข้ามลำน้ำ,ยิงปืนบีบีกัน(เป้านิ่ง) , ยิงธนู  

                                  2. เลื่อนข้ามลำน้ำ,พายเรือ,จักรยาน

                                  3. ไต่หน้าผาจำลองหรือหน้าผาจริง

                                  

       

                       

                                                              

                        ***********************************

 

ลำดับที่ 3.

                           

                               

                                  ***********************************

 

ลำดับที่ 4.               

               

                            **********************************

 

ลำดับที่ 5.

                 

                            **********************************

 

ลำดับที่ 6.

                             

                               

                       **********************************

 

ลำดับที่ 7.

                 

                   **********************************

 

ลำดับที่ 8.

                                          

             

                         

                   *****************

 

 

 

* ตามที่ ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด ตามใบประกาศลาออกจากคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรีนั้น

    อดีตว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด เคยเป็นประธานชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี ได้ลาออกจากประธานฯ และคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการชมรมฯ หลายท่านได้มีความคิดเห็นต่างฝ่ายกันและไม่ตรงกันหลายเรื่อง ผมจึงตัดสินใจลาออกจากประธานฯ และคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ซึ่งในขณะนั้น มีจ่าสิบเอกจตุรนต์ อนุรักษ์ รักษาการเลขานุการแทนชมรมฯ ในขณะนั้นลงนามแต่เพียงผู้เดียว

** ประวัติของชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

       (ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี)

    อดีตว่าที่พันตรีสมพงษ์ บุญญา เคยเป็นประธานชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากเป็นประธานฯ ต่อมาว่าที่   ร้อยเอกโกเมศ สังเวียน มาเป็นประธานฯ แทน ต่อมาว่าที่ร้อยเอกโกเมศฯ ได้มอบให้ว่าที่พันตรีนิคม  เอี่ยมสอาด มาเป็นประธานฯ คนต่อไป

 

***    ต่อมาทางคณะกรรมการของชมรมฯ ได้ประชุมกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น

           "ชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี" ในวันที่ 11 เมษายน 2554 

****  ผลงานของ ว่าที่พันตรีนิคม  เอี่ยมสอาด อดีตที่เคยเป็นประธานชมรม ทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรีที่ผ่านมามีรูปภาพและรายละเอียดดังนี้

1. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

  

 

ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อสังคม

Copyright © 2013 by : jobweb24.com