หลักสูตร กระโดดหอสูง ชมรมทหารกองหนุนบูรพา 1 จ.ชลบุรี
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมในวันนี้ 46
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ี้ 46
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 933
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1,367
ผู้เข้าชมปีนี้ 9,995
ผู้เข้าชมปีนี้ที่แล้ว 21,961
ลิงค์หน่วยงาน
 

ประกาศฝึก หลักสูตรระยะสั้น

ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔  ฟุต   ดำน้ำขั้นพื้นฐาน

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ 

และ

อบรมการยิงปืนพกสั้นเบื้องต้นขนาด ๙ มิลลิเมตร  

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ

ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

รายงานตัวก่อนเวลา o๘.oo นาฬิกา ณ พลับพลา

กองพันทหารราบที่๒ กรมทหารราบที่ ๒๑

 

 

ลำดับ              ชื่อ       นามสกุล        กระโดดหอ    ยิงปืน           ดำน้ำ    
 1  นายธีรภาพ  ปลาดลาภ ฝึก    
 2  นายองอาจ สุขนึก ฝึก    
 3  นายกวี ชุยชะโก ฝึก    
    4  นายสำเริง  เหมือนคิด ฝึก    
    5  นายภูการณ์ ปลื้มใจ ฝึก    
    6  นายวีรยุทธ  รังแก้ว ฝึก    
    7  นายแดงชัย   สืบเสาะ ฝึก    
    8   นายสมชาย  โชติช่วง ฝึก    
    9  นายวิชิต   สุนทรชัย ฝึก    
   10  นายคำนวณ  แกมกล้า ฝึก    
   11  นายศักดา  เครือเนียม ฝึก    
12  นายสมชาย  สุดกล้า ฝึก    
13  นายบุญเลิศ   คงวัน ฝึก    
14  นายเสรี   สมใจชนะ ฝึก    
15   นายประเสริฐ  สมใจชนะ ฝึก    
16  นายยุ  เหมือนคิด ฝึก    
17  นายเสริม  ยิ่งสุข ฝึก    
18  นางละวิ  ล้วนประเสริฐ ฝึก    
19  นางมนตรี   เสื่อมมี ฝึก    
20  นางจันทรา  บุตรงาม ฝึก    
21  นายปรีชา  บุตรงาม ฝึก    
22  นายบรรทม   พวงมาลา ฝึก    
23  นายสมโภชน์ แสนเจตนา ฝึก    
24  นายคำรื่น   เพชรใส ฝึก    
25  นายพุฒิพงษ์   บุญศรี ฝึก    
26  นายมานพ  บำรุงชื่อ ฝึก    
27  นายกัญญา  ยอดชะลูด ฝึก    
28  นายเมอะ  มีหมดจบ ฝึก    
29  นายศรชัย   เหมือนคิด ฝึก    
30  จ่าเอกสิทธิศักดิ์ เจริญผล ฝึก    
31  นายสุรวิทย์   ปะกิระตา ฝึก    
32  นายชาญชัย ทองสุก ฝึก    
33  จ่าเอกดิเรก ไชยพร ฝึก    
34  นายสุรพล สุกใส ฝึก    
35  นายปฐมพงษ์ เบ็ญเจิด  ฝึก    
36  นายพัฒนพงศ์  บัวคีรี ฝึก    
37  นางสาวเยาวนิตย์  งามวงษ์ ฝึก    
38  นายอภิชาติ  เข็มเพชร ฝึก    
39  นายพีรเดช พัชรปัญญาพร ฝึก    
40  นางสมพร   คชบาง ฝึก    
41  พลทหารธนศักดิ์ นาจำปา ฝึก    
42  นส.พรพิมล ศรีสุวรรณานนท์ ฝึก            ฝึก
43  นส.สุพรรณี ศรีบุญเรือง ฝึก   ฝึก
44  นส.อโนชา อาษาดี ฝึก    
45        
46        
47        
48        
49        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ประกาศฝึก หลักสูตรระยะสั้น

ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔  ฟุต   ดำน้ำขั้นพื้นฐาน

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ 

และ

อบรมการยิงปืนพกสั้นเบื้องต้นขนาด ๙ มิลลิเมตร  

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึก

 ลำดับ    

      ชื่อ นามสกุล          

 กระโดดหอ

  ยิงปืน

  ดำน้ำ

1

 นายมานะชัย    ใกล้พลัง

ฝึก

 

 

2

 นางจินดา  จอมพุก

ฝึก

 

 

3

 นางวันเพ็ญ  บุญมา

ฝึก

 

 

4

 นางเฉลียว  มาอินทร์

ฝึก

 

 

5

 นายใหม่   ภู่จามรี

ฝึก

 

 

6

 นายปรีชา  แสงเย็น

ฝึก

 

 

7

 นายคารม  อ่ำปี

ฝึก

 

 

8

 นางเพ็ญรุ่ง   อุฑามนตรี

ฝึก

 

 

9

 นางยุพิน   หังษา

ฝึก

 

 

10

 นางวงเดือน   แสงเย็น

ฝึก

 

 

11

 นายประเทือง    ยังถิน

ฝึก

 

 

12

 นายสมฤทธิ์   ยอดรัก

ฝึก

 

 

13

 นายประสิทธิ์    ฟักทอง

ฝึก

 

 

14

 นายวิเชียร   จันทร์งาม

ฝึก

 

 

15

 นางบังอร   ทองพรหม

ฝึก

 

 

16

 นางเกศราภรณ์  ฉิมจู

ฝึก

 

 

17

 นายเงิน   จันทร์ไท

ฝึก

 

 

18

 นางสุชิน เพ็งพ่วง

ฝึก

 

 

19

 นางสาวกัลยา   อ่อนบุรี

ฝึก

 

 

20

 นางประเทือง   จันทร์เรือง

ฝึก

 

 

21

 นายไพฑูรย์  สาเกตุ

ฝึก

 

 

22

 นายบุญเลิศ พิมพา

ฝึก

 

 

23

 นายน้อย    สุขจันทร์

ฝึก

 

 

24

 นางสุนิสา    พุฒแย้ม

ฝึก

 

 

25

 นางสาวสุอารี  ภูผล

ฝึก

 

 

26

 นางทุเรียน  แสงเย็น

ฝึก

 

 

27

 นายวิชัย  จันทร์เรือง

ฝึก

 

 

28

 นายสุชาติ  เพ็งพ่วง

ฝึก

 

 

29

 นายธงชัย  เกิดละอ

ฝึก

 

 

30

 นายศุภชัย  พุ่มพวง

ฝึก

 

 

31

 นายชะลอ  ขำอิ่ม

ฝึก

 

 

32

 นายสินสวัสดิ์   ทรัพย์พ่วง

ฝึก

 

 

33

 นางสาวสุจิตรา   ทองกาสี

ฝึก

 

 

34

 นายประสิทธิ์   มีชัย

ฝึก

 

 

35

 นางเจนเนตร   ธีรพินิจกิจการ

ฝึก

 

 

36

 นายเรืองฤทธิ์  แถวนาม

ฝึก

 

 

37

 นางสาวสุวิชา   จำเนียรพล

ฝึก

 

 

38

 นางกิติยา  ดวงคำ

ฝึก

 

 

39

 นายสุริยา   สุขม่วง

ฝึก

 

 

40

 นายธนวรรษณ์ ดิษยโอฬารกุล

ฝึก

 

 

41

 นายเกียรติคุณ  ชมทวนไทย

ฝึก

 

 

42

 นายสันติ   อิงบุญ

ฝึก

 

 

43

 นายภาสวร   พุ่มพุทรา

ฝึก

 

 

44

 นางจีราวรรณ   ต้นสำโรง

ฝึก

 

 

45

 นายวีระศักดิ์  สุขเกตุ

ฝึก

 

 

46

 นายวิเชฏฐ์   ทองดี

ฝึก

 

 

47

 นายโชคอนันต์  จัน

ฝึก

 

 

48

 นายวิภาคย์   เข็มกลัด

ฝึก

 

 

49

 สิบเอกศรายุทธ   สุทธสมบัติ

ฝึก

 

 

50

 นางสาวนงลักษณ์    แก้วลอย

ฝึก

 

 

51

 อาสาทหารพรานธันวา  วารี

ฝึก

ฝึก

 

52

 นางสาวศรีสังวาลย์  เครือสวัสดิ์

ฝึก

 

 

53

 นายเจษฎา   คำแฝง

ฝึก

ฝึก

 

54

 นายสกนธ์พล   ศรีกรด

ฝึก

ฝึก

 

55

 นายกฤษณะ   จัน

ฝึก

 

 

56

 นายศุภรักษ์   เส็มหมัด

ฝึก

ฝึก

 

57

 นายชนพัฒน์   ทรกิจจาภรณ์ทิพย์

ฝึก

 

 

58

 จ่าสิบตรีสุรศักดิ์   กรึมสูงเนิน

ฝึก

ฝึก

 

59

 นายณัฐวุฒิ    ไวกิจอเนก

ฝึก

ฝึก

 

60

 นางสาวพลอยพิชชา    ธรรมคุณ

ฝึก

 

 

61

 พลทหารธวัฒชัย  นาควิจิตร

ฝึก

ฝึก

 

62

 นายนรกมล วงศ์ศิลป์

ฝึก

 

 

63

 นายสุทธิพงศ์  เข็มรัด

ฝึก

ฝึก

 

64

 นายอโนทัย    พุ่มแจ้ง

ฝึก

ฝึก

 

65

 นายพิฆเณศ   โคกทอง

ฝึก

 

 

66

 นายเอนก   ยอดอานนท์

ฝึก

ฝึก

 

67

 นางสาวสิริเพ็ญ  อัคคะเมธี

ฝึก

ฝึก

 

68

 นายอนุชา    สะโมทาน

ฝึก

 

 

69

 นายสมพร   ลิขสิทธิ์

ฝึก

 

 

70

 นายอภิวัฒน์  สร้อยสุวรรณ

ฝึก

 

 

71

 นางสาวสุรีพร    ขำสมบุญ

ฝึก

 

 

72

 จ่าอากาศโทเจนวิทย์   มีคลัง

ฝึก

ฝึก

 

สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

 

ประกาศ  รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุตกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์  และ อบรม

การยิงปืนพกสั้นขนาด ๙ มิลลิเมตร  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษา

พระองค์   รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖o

ปีกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต สก๒๑

กรมทหารราบที่ ๒๑ กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

 

หลักสูตรการยิงปืนพกเบื้องต้น กรมทหารราบที่ ๒๑ กองพันทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์

 

ประกาศ ฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 

ในวันเสาร์ที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา 

หน้าสถานีกระโดดหอสูงรบพิเศษ

 

 

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึก

 ลำดับ   รายชื่อ
 นายพะวงรัก อินทรธนู                                                                  
 นางสาวจันทนา  สืบพันธ์โกย
 นายศศิศ   คัมภีรยส
 นางสาวภาวดี  บุญธรรม
 นางสาวสุกัญญา  ขันกสิกรรม
 นายอิทธิพันธ์  เสนาหนอก
 นายมานัส   มงคลศิลป์
 นายอนุศักดิ์  สละบัวไหว
 นายอดุลย์   พุฒต้น
๑๐  นางสาวดาราวรรณ   รวดเร็ว
๑๑  นางสาวรัชนีย์  ละม้าย
๑๒  นายนิติพัฒน์ สิงห์เทศดี
๑๓  นายบัณฑิต   กำศิริมงคล
๑๔  นางสาวบุษรัตน์   ปึงสมบูรณ์
๑๕  นางสาวศรัณยา  ศรีบุญเรือง
๑๖  นางสาวจีรพร   มณีงาม
๑๗  นางสาวทัศนีย์   โชคประทานพร
๑๘  นางสาวสุทธิสา  คุ้มทรัพย์
๑๙  นางสาววิไลลักษณ์  สัจจริง
๒๐  นายชัญณรงค์  แคไธสง
๒๑  นายยุทธนา    ภัทรสกลเกียรติ
๒๒  นางสาวเปรมกมล   มีเดช
๒๓  นางสาวกมลทิพย์  มีเดช
๒๔  นางสาวธมนวรรณ   ธรรมโสภณ
๒๕  นายชวลิต    ประสิทธิ์
๒๖  พลทหารวรพล    อนันตศักดิ์
๒๗  พลทหารธนากร  จันทร์สุวรรณ
๒๘  นางสาวศรัณยา   ศรีบุญเรือง
๒๙  นางสาวบุษรัตน์  ปึงสมบูรณ์
๓๐  นักเรียนพยาบาลทหารอากาศวิสาข์   ชั้นสถาพรกุล
๓๑  นางสาวจิตติมา สากร
๓๒  นายศตายุ ไชยา
๓๓  นายทรัพย์สิน  สีบุญเรือง
๓๔  นายปิติคุณ  ชานชิต
๓๕  นายกัณณพนต์   ธรรมหิเวศ
๓๖  นายอาทิสุพรรณ  สุขเอิบ
๓๗  นายธรรมานุสาร  วรเลิศ
๓๘  นายธรากร     แจ่มวิธีเลิศ
๓๙  นายดนุวัศ  ศศิภิญโญ
๔๐  นายสิทธิชัย  วิมลรัตน์
๔๑  นางสาวฐาปนี   กิตตินาทกำธร
๔๒  นางสาวนลินี  โกษาแสง
๔๓  นายศิริพงษ์   วิโรจน์ธรรมธร
๔๔  นายณัฐกูร   เหิรเมฆ
๔๕  นางสาวกมลทิพย์  เนื่องจำนงค์
๔๖  นางสาวปิยะรัตน์  ทองนพคุณ
๔๗  นางสาวพรศิริ  รักสัญชาติ
๔๘  นางสาวเสาวลักษณ์  เหมกูล
๔๙  นายธีระนันท์  ตุ้ยคำ
๕๐  นายทนินธร  ถือขุนทด
๕๑  นายโอภาส  ศรีสังเกตุ
๕๒  นายรัชฌานนท์  สุภาพกิจ
๕๓  นางสาวชาธิป  วิเชียนเทียบ
  ๕๔    นางสาววิสนีย์  งามเปี่ยม                                           
๕๕  นางสาวศศินันท์   หมาดปันจอร์
๕๖  นางสาววนิดา   ประกอบแก้ว
๕๗  นายสุรเชษฐ์  ขมวิลัย
๕๘  นางสาวทิพย์เกษร   จันทร์คำ
๕๙  นายกฤษนัย    ชาตะสุภณ
๖o  นางสาวกชพร   รังษีภโนตร
๖๑  นายสมโชค   ไทรงาม
  ๖๒    นางสาวอรพิน ดวงศรี                                            
๖๓  สิบตรีรัชชานนท์   แก่นโกมล
๖๔  จ่าสิบเอกบุญส่ง  เอ่ยศิริ
๖๕  นายจิรัฎฐ์   ศิริภัทรพีร์ดา
๖๖  นายพิพัฒน์   ธันยทวีโรจน์
๖๗  ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย   ยิ้มเจริญ
  ๖๙    นายอดุลย์   บุญเกิด                                            
๖๙  นายสมบัติ  กิ้งจักร์
๗๐  นายธวัช   แสงคำเจริญ
๗๑  นายปราณชัย   หุ่นสุวรรณ์
๗๒  นายประสิทธิ์   อุดมกัน
๗๓  นางสาวบุษบง   ตั้งวณิชเจริญ
๗๔  นายจักรพงศ์  กาญจนาคม
๗๕  พันจ่าอากาศเอกศุภกร   ถิระโชติ
๗๖  นายจักรพันธ์  บุญพอ
๗๗  นายรัฐกร  สุขอ้วน
๗๘   นายจรัส    พงเจริญ
๗๙  นายอาณัติ  สำแร
๘๐  นายโกมินทร์  พรมเมฆ
๘๑  นายสรนันท์  ชุติกาญจนพิบูลย์
๘๒  

กำหนดการและการฝึก 

    เวลา

 รายละเอียด

 ๘.๐๐ น.     

  ลงทะเบียน/รายงานตัว ณ  บริเวณหน่วยรบพิเศษ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สถานีหอโดดสูง ๓๔ ฟุต

 ๙.ooน.        

  ฝึกอบรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

 ๑๒.oo น.    

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ๑๔.ooน.      

  มอบประกาศนียบัตร

  ๑๔.๓o น.    กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการ วันเวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต( ปีก มทบ14) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 

 

------------------------------------------------------------------------------

ประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้น

ในวันพุธที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖o

กระโดดหอความสูง ๓๔ ฟุต  , ฝึกดำน้ำขั้นพื้นฐาน

และ ยิงปืนพกสั้นขนาด ๙ มิลลิเมตร

ณ ค่ายนวมินทราชินี  กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ

ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายงานตัวหน้าหอกระโดด กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ

 

 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึก

ลำดับ ชื่อ นามสกุล กระโดดหอ ดำน้ำ ยิงปืน
1  นางสาวยุวดี  สมบุญ  ฝึก    ฝึก
2  นายปิติคุณ    อู่ตะเภา  ฝึก    ฝึก
3  นายสุพงษ์  ธนาอธิเดชไพบูลย์      ฝึก
4  นางลดาวัลย์  จิตมั่น      ฝึก
5  นายสุนทร เชื้อนุ่น ฝึก    
6  นางสาวสมบุญ ม่วงลายทอง ฝึก    
7  นายเทียบ เรืองคำ ฝึก    
8  นายไพโรจน์ ปานอิน ฝึก    
9  นายวิชาญ  เนตรพลับ ฝึก    
10  นางสาวลำใย  ระงับไพร ฝึก    
11  นางสาวปราณี แก้วปรีชา ฝึก    
12  นางสาวนุชนารถ   ปรีเดช ฝึก    
13  นางพยอม ปิ่นยา ฝึก    
14  นายเสนาะ  พิมพา ฝึก    
15  นายปรีชา พิมพา ฝึก    
16  นายบุญสืบ   เพขุนทด ฝึก    
17  นายบุญเลิศ   กลิ่นต่าย ฝึก    
18  นายบุญศรี  แสงภักดี ฝึก    
19  นายมน ม่วงไม้ ฝึก  

 

20 นายทองหยด  โชติรังษี ฝึก    
21 นายเดือน  แก้วมา ฝึก    
22 นางบุญชู  มาขุนทด ฝึก    
23 นางราตรี  ศรอ่อน ฝึก    
24 นายทองคำ  แจ่มกระจ่าง ฝึก    
25 นายบุญเลิศ  ช่างกลึง ฝึก    
26 นายแสวง  เรืองคำ ฝึก    
27 นายสุเทพ  ทับทิมชื่น ฝึก    
28 นางสำเนียง  ปานเขียว ฝึก    
29 นายเพียร  ปะมาคะตัง ฝึก    
30 นายอนันต์  พูลนาท ฝึก    
31 นายบุญเลิศ  สอนเกิด ฝึก    
32 นายกัน  ฉัตรทอง ฝึก    
33 นายอรรถพล  อาจคงหาญ ฝึก    
34 นายอนันต์  เพ็ชร์รัตน์ ฝึก    
35 นายเกรียงศักดิ์  จั่นทองคำ ฝึก    
36 นายสายชล  พิมพ์ศรี ฝึก    
37 นายชอบ  เส็งเอี่ยม ฝึก    
38 นายอวล  จั่นทองคำ ฝึก    
39 นายอำนวย  จั่นทองคำ ฝึก    
40 นายเนียน  โพธิ์อ่อง ฝึก    
41 นายชูชาติ  โพธิ์อ่อง ฝึก    
42 นายพยุง  รังผึ้ง ฝึก    
43 นายมานพ  คล้ายมอญ ฝึก    
44 นายสุรพล  ทองหาญ ฝึก    
45 นายสุรยุทธ  จันทร์ขาว ฝึก    
46 นายรถ  พรมทองคำ ฝึก    
47 นายพวง  ชำนาญไพร ฝึก    
48 นายบุญรอด  วงสระไทร ฝึก    
49 นายลอย  ดัสกร ฝึก    
50 นายยอดธง  ไทยป้อง ฝึก    
51 นายนพดล  เงินงาม ฝึก    
52 นายสุพรรณ  เพชรเจิ้ย ฝึก    
53 นางสำเนียง  อ่ำทอง ฝึก    
54 นายสุชาติ  ศรีสินธ์ ฝึก    
55 นายบุญชอบ  ปั้นแตง ฝึก    
56 นายสมบัติ  สกุลรัตน์ ฝึก    
57 นายประวิทย์  เจริญรูป ฝึก    
58 นายพลเทพ  ช่วยพิชัย ฝึก    
 59   พลทหารวรพล  อนันตศักดิ์     ฝึก                   ฝึก
60    นายพงษ์ธร  จ่าแสน   ฝึก                             
61  นายศิโรจน์  นาคถนอม ฝึก    
62  สิบตรีธงชัย   มาลาหอม ฝึก   ฝึก
63  นายพงศธร   ธรรมลังกา ฝึก    ฝึก

 

    เวลา

 รายละเอียด

  ๗.๓๐ น.     

  ลงทะเบียน/รายงานตัว ณ พลับพลา กรมทหารราบที่ 21

  กองพันทหารราบที่ 2

 ๙.ooน.        

  ฝึกอบรมตามสถานี  ดำน้ำ กระโดดหอทดสอบกำลังใจ   ยิงปืน 

 ๑๒.oo น.    

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ๑๓.oo น.     

  ฝึกอบรมตามสถานี  ดำน้ำ กระโดดหอทดสอบกำลังใจ  ยิงปืน

 ๑๖.๓oน.      

  มอบประกาศนียบัตร

  ๑๗.๓o น.

   กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการและการฝึก วันเวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สนใจติดต่อที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

************************************************************************

 

ประกาศ ท่านใดสนใจปีกกิตติมศักดิ์ดังปรากฎในรูป

 

              

 

รายชื่อผู้สมัครรับปีกกิตติมศักดิ์  รักษาดินแดน

 

    

ลำดับ  รายชื่อ                                                         
1  นายปฤณรชา  อาชาพิบูลวาณิช
2  นายนันทระ  คูณธนสินชัย
3  นางรัชฎากรณ์   โพธิ์ผ่อง
4  นางสาวนิตยา   คูณธนสินชัย
5  นายสมศักดิ์   ศรีวานิชญากุล

 

แจ้งประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้นทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

และกิจกรรม วอล์คแรลลี่ (Walk Rally)

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ต.พรหมมณี อ.เมือง  จ.นครนายก

วันอังคาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.00 นาฬิกา

 

 

 

แจ้ง ท่านใดสนใจปีกกระโดดหอสูง 34 ฟุต หรือ ปีกกิตติมศักดิ์ ตามลำดับที่แจ้งข้างล่าง 

โปรดติดต่อ 

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  โทร 081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑จังหวัดชลบุรี

 

 

ลำดับที่ 1

 

 

ลำดับที่ 2

 

 

***   เนื่องจากปีกกิตติมศักดิ์ เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังปรากฎตามรูป    

**

 

 

ประกาศฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

ณ ค่ายนิมมาณกลยุทธ ร12 พัน2 รอ บ้านแชร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 07.30 น.

สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

ฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

ณ ค่ายนิมมาณกลยุทธ ร12 พัน2 รอ บ้านแชร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 07.30 น.

 

ท่านที่ลงชื่อทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 14 

โปรดติดต่อ ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  

โทร. 081-824-9551

 

ประกาศฝึกหลักสูตรระยะสั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

และ

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559

 

ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 14

 

ปีกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 14

และ

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ทดสอบกำลังใจ ดำน้ำ ยิงปืน

จังหวัดชลบุรี

 

ปีกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต สก21

กรมทหารราบที่ 21 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

 

หลักสูตรการยิงปืนพกเบื้องต้น กรมทหารราบที่ 21 กองพันทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์

 

 

    เวลา

 รายละเอียด

  ๗.๐๐ น.     

  ลงทะเบียน/รายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่14

 ๙.ooน.        

  ฝึกอบรมตามสถานี  ดำน้ำ กระโดดหอทดสอบกำลังใจ   ยิงปืน 

 ๑๒.oo น.    

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ๑๓.oo น.     

  ฝึกอบรมตามสถานี  ดำน้ำ กระโดดหอทดสอบกำลังใจ  ยิงปืน

 ๑๖.๓oน.      

  มอบประกาศนียบัตร

  ๑๗.๓o น.    กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ  กิจกรรมแต่ละประเภท วันเวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

แจ้ง บุคคลใดสนใจจะกระโดดหอปีกพระเจ้าตากสินหรือ ปีกกระโดดหอ ศฝ.นศท.มทบ14 

 

สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ในวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 กลุ่มสตรีศรีสยามและชมรมทหารกองหนุนบูรพา ๑ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำนวน 2 องค์ ตะกรุดจากหลวงพ่อใจ อัมพวา และสิ่งของใช้จำพวก เสื้อยืด ถุงเท้า สเปร์ยสมุนไพรสำหรับฉีดใบหน้าให้เย็นชุ่มชื่น ให้แก่ทหารหาญ ตชด. อส.รักษาดินแดน ในเขตอำเภอแว้ง ฐานทพ.1106 และในเขตอำเภอสุคิริน ฐานทพ.1113 จ.นราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แกทุกนายเพื่อปกป้องบ้านเมืองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ แล้วต่อมาจากนั้นก็ไปแรกความคิดเห็นกับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ต.ละจุด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่

ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด  081-824-9551

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา๑ จังหวัดชลบุรี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพนัสนิคม

บัญชีเลขที่ 421-2-34048-5

ชื่อบัญชี พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

 

          ผู้ใดสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

  กระโดหอสูง 34 ฟุต , หลักสูตรยิงปืนพกสั้น .38 , 11 มม. 

                      และกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ

 ติดต่อสอบถาม 081-8249551 ว่าที่ พ.ต.นิคม เอี่ยมสอาด

ประธานชมรมทหารกองหนุนบูรพา ๑ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ลำดับที่ 1. 

 

                                  

                                     ***********************************

 

ลำดับที่ 2.

                                   

กิจกรรมการท่องเที่ยว 1. เลื่อนข้ามลำน้ำ,ยิงปืนบีบีกัน(เป้านิ่ง) , ยิงธนู  

                                  2. เลื่อนข้ามลำน้ำ,พายเรือ,จักรยาน

                                  3. ไต่หน้าผาจำลองหรือหน้าผาจริง

                                  

       

                       

                                                              

                        ***********************************

 

ลำดับที่ 3.

                           

                               

                                  ***********************************

 

ลำดับที่ 4.               

               

                            **********************************

 

ลำดับที่ 5.

                 

                            **********************************

 

ลำดับที่ 6.

                             

                               

                       **********************************

 

ลำดับที่ 7.

                 

                   **********************************

 

ลำดับที่ 8.

                                          

             

                         

                   *****************

 

 

 

* ตามที่ ว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด ตามใบประกาศลาออกจากคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรีนั้น

    อดีตว่าที่พันตรีนิคม เอี่ยมสอาด เคยเป็นประธานชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี ได้ลาออกจากประธานฯ และคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการชมรมฯ หลายท่านได้มีความคิดเห็นต่างฝ่ายกันและไม่ตรงกันหลายเรื่อง ผมจึงตัดสินใจลาออกจากประธานฯ และคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ซึ่งในขณะนั้น มีจ่าสิบเอกจตุรนต์ อนุรักษ์ รักษาการเลขานุการแทนชมรมฯ ในขณะนั้นลงนามแต่เพียงผู้เดียว

** ประวัติของชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

       (ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี)

    อดีตว่าที่พันตรีสมพงษ์ บุญญา เคยเป็นประธานชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากเป็นประธานฯ ต่อมาว่าที่   ร้อยเอกโกเมศ สังเวียน มาเป็นประธานฯ แทน ต่อมาว่าที่ร้อยเอกโกเมศฯ ได้มอบให้ว่าที่พันตรีนิคม  เอี่ยมสอาด มาเป็นประธานฯ คนต่อไป

 

***    ต่อมาทางคณะกรรมการของชมรมฯ ได้ประชุมกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น

           "ชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี" ในวันที่ 11 เมษายน 2554 

****  ผลงานของ ว่าที่พันตรีนิคม  เอี่ยมสอาด อดีตที่เคยเป็นประธานชมรม ทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรีที่ผ่านมามีรูปภาพและรายละเอียดดังนี้

1. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

  

 

ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อสังคม

Copyright © 2013 by : jobweb24.com